خونه من http://khunemnatenajoong.mihanblog.com 2020-05-28T08:47:17+01:00 text/html 2015-08-02T20:21:37+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 تولد baby http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.hammihan.com/img/userupload_2013_7680467931424850891.2146.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">امروز با شکوهترین روز هستیست روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد</span><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">و من میترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد</span><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی تولدت مبارک</span></b></font><font color="#00b0f0" style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;"><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/thumbs/dGJxTapXodj3bReTWUo4s4jDn8ECnCBrabOUc4Jq"></p><p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#00b0f0">ادامه &nbsp;</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></p></div> text/html 2015-08-02T20:07:59+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 اومدن پرنس ^^ http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/69 <div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#00B050"><br></span></i></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#00B050">با تاخیر اومدن پرنس مون و تبریک میگم</span></i></b><b><i><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#00B050">بسی خوشتیپ و زیبا بازگشتن</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Mihan-IransansBold&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:#00B050"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></i></b><b><i><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal"><b><i><span style="color:#00B050">&nbsp;</span></i></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/dl72_5fsd4azmu17kkku3k05r.jpg" alt="dl72_5fsd4azmu17kkku3k05r.jpg"></div> text/html 2015-07-02T08:35:42+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 4 man http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.iranxm.com/up/2330fc4531de.jpg" alt="تبادل لینک اتوماتیک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>چهار مین عضو از گروه هم رفت ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>بازم عکساش پر از خنده بود...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>جونگمین مرد روزای سخت ....</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>خیلی زود با شرایط جور میشه...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>فایتییینگ پارک جونگ مین ..</b></font>.</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-06-28T13:53:02+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 آپدیت کیو 28 jun http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><b><i>&nbsp;</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><br></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="2"><br></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="2">من عاشقشم خییییلیییی مردی&nbsp;</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="2">بعد یک هفته بلاخره خندیدم&nbsp;</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="2">ممنونم کیو جونگ</font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><br></i></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.iranxm.com/up/3e0f7487b8e5.png" alt="تبادل لینک اتوماتیک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.iranxm.com/up/c6f8dba4a024.png" alt="تبادل لینک اتوماتیک"></div> text/html 2015-06-08T15:37:10+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 سالگرد گروهمون مبااااااارک http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.iranxm.com/up/4992c5115a2c.jpg" alt="تبادل لینک اتوماتیک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6">ده ساله شدن دبل اس مباااااااااااااارک&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.iranxm.com/up/b4f2b5fd96ca.png" alt="تبادل لینک اتوماتیک"></div><div style="text-align: center;"><b>ادامه&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div> text/html 2015-06-07T20:16:57+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 ... http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.iranxm.com/up/64f9642ebf04.png" alt="تبادل لینک اتوماتیک"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">یاد گرفتم که نپرسم</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">یاد گرفتم که نگم</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">یاد گرفتم که سکوت کنم</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"></b><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><b>اما یاد نخواهم گرفت دوستت داشتنت را پنهان کنم </b>!</span></font><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"></div> text/html 2015-06-05T11:03:51+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 6 jun http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/45 <div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://ieca.net63.net/up/3d9033636450.jpg" alt="free"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">تا دوساعت دیگه وارد 6 jun میشیم</font></b></div> <div style="text-align: center;"><b><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">تو یه سالی که برای هیون گذشت خیییلیییی سخت بود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">اما این تولد یجور دیگه اس واسش&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">تو پادگان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">کنار دوستای جدید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">زندگی جدید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">وتقریبا حال خوب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">همین که عکسایی میاد و لاغرتر نشده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">برخلاف موقع رفتنش که یه لبخند نصفه زد عکساش همه لبخند عالی دارن</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">باعث خوشحالیی که وکیییل عالیی داره و همه چی داره به خوبی تموم میشه .</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">تولد امسالش یجور دیگه اس&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">تا چند وقت دیگه یه تولد دیگه داره&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">وقتی که دادگاه به خوبی وبا پیروزی تموم بشه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">اونجاس که هیون دوباره متولد میشه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">وبا افتخار برمیگرده تا همه اونایی که بهش شک کردن از خودشون خجالت بکشن</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">برمیگرده بگه هنوزم همون هیون جونگ سابق لیدر دابل اس و جیهو سونبه اس</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">تولدش هزار هزار مبارک&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">ازش ممنونم که بدنیا اومد و حال من یکی و خوب کرد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">ایشالا بازم بهترین باشه و بتونه دابل اس و برگردونه :)</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://ieca.net63.net/up/1519de5b5d44.jpg" alt="free"></div> text/html 2015-06-03T23:56:23+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 من تا ابد پشت کیم هیون جونگ خواهم بود http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: center;"><img src="http://varc.site88.net/up/0d8ec4888d56.png" alt="دانلود فیلم با لینک مستقیم"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">به ده سالگی دابل اس قسم تمام اونایی که به هیون پشت کردن پشیمون میشن</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">هیون پاک و بی گناه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">از تمام تریپل اس و هنسیا نماها متنفرم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">همچین میگم من عاشق هیون بودم اما الان اون .... و با الفاظ زشت خطابش میکنن قلبم میشکنه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">پیش کسی این حرفا رو میزنن که ادعا میکنه که طرف حق اما کاملا معلوم خودشم ضد هیون</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">الهی براش بمیرم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">کی روزای خوب میان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">کاااش زودتر همه چی ذرس بشه تا همه بفهمن هیون هنوزم همون لیدر خوب دابل اس</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">کاش بفهمنش</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://varc.site88.net/up/5b3d8dadd770.jpg" alt="دانلود فیلم با لینک مستقیم"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-06-02T21:02:15+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 دلتنگی http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://icun.site90.com/up/e44fdf9c44d7.jpg" alt="تبادل لینک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><b><i><font size="3">چقدر دوست دارم دوست داشتنت را !&nbsp;</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">دوست داشتن تـــــویے ک</span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">ه ممنوع ترینی براے من</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><b><i><font size="3">&nbsp;</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><b><i><font size="3">چقدر دلم هوایت را دارد !</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">هواے تـــــویے که حق نفس کشیدن در هوایت را ندارم&nbsp;</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">چقدر آرامش میدهے به من !</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">تـــــویے که حق آرامش گرفتن از وجودت را ندارم</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">چقدر زیبا نوازش میکنے روحم را !</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">تـــــویے که حق نوازش روحت را ندارم&nbsp;</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">چقدر خوب است بودنت !</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">تـــــویے که حق با تو بودن را ندارم ...&nbsp;</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;">بیادت و برایت نوشتن زیباست...&nbsp;</span></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font size="3"><br></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: start;"><b><i><font size="3">میخواهمت...میخواهمت...میدانم که نمیدانے...</font></i></b></span></div> text/html 2015-05-10T23:52:21+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 -__- http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://eniu.net76.net/up/a70c831f7cd4.jpg" alt="تبادل لینک رایگان"></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330033"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#330033"><b><i><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Courier New'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> </span></i></b><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Courier New';">دیدن عكست تمام سهم من است</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#330033" size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">از&nbsp;"&nbsp;تـــو "</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Courier New';">ان را هم جیره بندی كرده ام</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#330033" size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Courier New';">تا مبادا</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#330033" size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Courier New';">توقعش زیاد شود</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><font color="#330033" size="5"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">دِل&nbsp;اســت&nbsp;دیـــگر ...</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Courier New';">ممكن است فردا خودت را از من بخواهد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:white;mso-themecolor: background1"><br></span></i></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><br></p></div> text/html 2015-04-02T22:24:05+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 Happy BirthDay Jung Min http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><img src="http://szar.comxa.com/up/950cde9b3f83.jpg" alt="لینک"></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i>روزی که بدنیا اومدی نمیدانستی&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i>زمانی خواهد رسید</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i>&nbsp;که آرام بخش روح وروان کسی میشوی &nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i>که باتو</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i>دنیا برایش زیباتر است</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="4"><i>بهانه ارامشم تولدت مبااارک</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><img src="http://szar.comxa.com/up/3ba8f1bee123.png" alt="لینک"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033" size="3"><b>من به خندهات محتاجم همیییییشه بخند عشق زمینی اما دور ازمن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><img src="http://szar.comxa.com/up/3a3655fff3e9.jpg" alt="لینک"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><img src="http://szar.comxa.com/up/044deeec43de.jpg" alt="لینک"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">ت</b><i><font size="4">ولدت مبااااااااارک عشقم</font></i><b>&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></div> text/html 2015-02-24T05:06:10+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 تولدت مباااااااارک کیو جونگ http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">تولدت مبارک عشقم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">امیدوارم مث الان همیشه تو اوج بمونی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">تولدت تو این روز یه نور امید برا قلبی که الان پر از ناراحتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://icun.site90.com/up/c638784cf213.jpg" alt="تبادل لینک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://icun.site90.com/up/367eef13f907.jpg" alt="تبادل لینک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>الکی مثلا من با کیو&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://icun.site90.com/up/df07fdae1ab2.jpg" alt="تبادل لینک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">ایشالله همیشه شاد وخوشحال باشه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-02-22T05:00:16+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 اگه هزاران سال بگذره ... http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/16 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#330033" size="5"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5"><img src="http://tuie.net76.net/up/d0dce8fca267.jpg" alt="تبادل"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">آهنگ even if a thousand years از البوم جونگ مین&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#330033" size="5"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';">که با هیونگ م خونده و تو هر شرایطی گوش کنی بهت آرامش میده</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">هزار سالم که بگذره <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">اگه شرایط پیچیده ، یک قضاوت نادرست<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">اگه بین ما فاصله بندازه ، من باید چیکار کنم؟ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5"><span style="line-height: 24.5333347320557px;">اگه</span>&nbsp;اون مارو از هم جدا کنه ، من باید چیکار کنم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگر هزاران سال بگذره<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">اگه میتونستم ببینمت <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">&nbsp;اگه میتونستم عاشقت بشم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">اگه میتونستم بلافاصله بعد از دیدنت تشخیص بدم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">خیلی خوب میشه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی بعد از گذشت هزاران سال <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">من امید دارم که هیچی تغییر نمیکنه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">تا همیشه ، تا ابد <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگر هزاران سال بگذره <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">در یک زمان نادرست <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">و یک زمانه ی بی عاطفه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">اگه بزاری بری ، چیکار کنم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">در یک زمان نادرست و یک زخم کهنه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">اگه اون زخم روی تو باقی بمونه من چیکار کنم ؟ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">من عهد میکنم ، پیمان میبندم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">زیر نور سفید ماه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگر هزار سال بگذره <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگه ما همین الان مجبوریم از هم جدا بشیم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگه تو باید همین الان بری و ما نتونیم همدیگه رو ببینیم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگه کور بشم نتونم ببینمت<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگه کر بشم و نتونم صدا تو بشنوم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگر بمیرم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">......<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">من حالم خوبه<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">برای اون روزی که دوباره همدیگه رو ببینیم <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">برای اون زمان که شادی فرا میرسه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">من به سمت تو میدوم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">عشق ارزشمند من <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#330033" size="5"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';">عزیزترینم و تنها عشق من </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">تا همیشه ، تا ابد <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><font color="#330033" size="5">حتی اگر هزاران سال بگذره</font><font color="#00b050" style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2015-01-20T13:48:58+01:00 khunemnatenajoong.mihanblog.com A10A501 به خونه من خوش اومدید http://khunemnatenajoong.mihanblog.com/post/5 <font color="#330033"> سلاااااااام&nbsp;</font><div><font color="#330033"><br></font></div><div><font color="#330033">من آتنا م تریپل اس سر سخت &nbsp;n آتیشه&nbsp;</font></div><div><font color="#330033">&nbsp;</font></div><div><font color="#330033">به وبلاگ من خوش اومدید</font></div><div><font color="#330033"><br></font></div><div><font color="#330033">اینجا فقط متنای دلتنگی گاهی م خبری میذارم</font></div><div><font color="#330033"><br></font></div><div><font color="#330033">ممنون میشم بهم سر میزنید</font></div><p class="MsoNormal" dir="LTR"><span style="color:#00B050"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR"><span style="color:#00B050"><o:p></o:p></span></p>